Thành phố phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 sẽ giảm 0,25% so với năm trước

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn, cho từng năm và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các xã, phường xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, giải pháp, nội dung triển khai các chính sách hỗ trợ; phân công nhiệm vụ tới các cá nhân, đơn vị, đoàn thể có liên quan phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Thành phố huy động các nguồn lực chung tay hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở làm nhà mới

Theo đó, từ nguồn ngân sách Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia, đến nay thành phố đã được phân bổ trên 6,2 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình trên các lĩnh vực như: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa sinh kế,tin tức bóng đá quốc tế phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững… Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 2.290 lao động được giải quyết việc làm mới, bằng 67,4% chi tiêu Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy. Trên 1.300  lao động đã tham gia đào tạo và học nghề tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, đào tạo thông qua các doanh nghiệp, người lao động tự học nghề, truyền nghề,trung tâm tin tức đạt 66,3% kế hoạch; 246 lao động chuyển đổi từ nghề nông nghiệp sang nghề phi nông nghiệp, đạt 82,5% kế hoạch. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cho 17 hộ nghèo, trong đó 09 nhà làm mới, 08 nhà sửa chữa. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 09 nhà, 03 nhà đang hoàn thiện, 04 nhà chuẩn bị khởi công. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, số hộ có khả năng thoát nghèo cao đạt 64 hộ, bằng 80% kế hoạch năm.

Công ty TNHH Unico Global YB, Khu công nghiệp Âu Lâu thu hút và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương

Từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn và các xã, phường triển khai thực hiện tót công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 đạt 85,3%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đạt 66%. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy nhanh các dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.Triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 0,25% so với năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo. 

Minh Chín (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)